fundamental theorem of calculus

A theorem in calculus with two results.
Part 1:
Part 2:
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.