significant figures

The digits that affect the accuracy of a measurement.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.