power rule

Used to differentiate expressions like . The power rule is .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.