eccentricity

Deviation of a curve from circularity.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.