z-score

The number of standard deviations a data point is from the mean.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.