zero-factor property

If and are real numbers, and , then , , or .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.