zero property of multiplication

The product of zero and any number is zero.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.