bisect

To divide into two congruent parts.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.