y-intercept

The value of at the point where a curve crosses the y-axis.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.