y-coordinate

The ordinate.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.