y-axis

The vertical axis in a Cartesian coordinate system.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.