x-intercept

The value of at the point where a line or curve crosses the x-axis.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.