x-coordinate

The abscissa.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.