x-axis

The horizontal axis in a Cartesian coordinate plane.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.