width

Measure of a, usually horizontal, distance.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.