whole number

The set of positive integers and zero.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.