weight

A measure of how heavy something is.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.