volume of a rectangular prism

The volume of a rectangular prism can be found with the formula , where is its length, is its width, and is its height.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.