volume of a pyramid

The volume of a pyramid can be found with the formula , where is the length of the base, is the width of the base, and is its height.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.