volume of a cylinder

The volume of a cylinder can be found with the formula , where is the radius of the base, and is its height.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.