volume

A measurement of space, or capacity.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.