vertical line test

A way of testing a graphed relation to determine if it is a function.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.