vertical

Perpendicular to horizontal; up and down as opposed to left and right.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.