vertex

The point on an angle where the two sides intersect.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.