vector

Quantity that has magnitude (length) and direction. It may be represented as a directed line segment.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.