unit circle

A circle with a radius of one.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.