unit

A standard quantity used in measurement. Example: an inch is a unit of length, a centimeter is a unit of length, and a pound is a unit of weight.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.