binomial

A polynomial with two terms. Example: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.