union

A set containing each of the elements of the two sets which were united.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.