trinomial

A polynomial consisting of three terms.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.