triangle

A three-sided polygon.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.