trend

The general drift or tendency in a set of data.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.