tree diagram

A diagram that shows outcomes of an experiment.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.