trapezoid

A quadrilateral that has exactly two sides parallel.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.