transversal

A line that intersects two other lines.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.