translation

A transformation, or change in position, resulting from a slide with no turn.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.