terminating decimal

A fraction whose decimal representation contains a finite number of digits.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.