symmetry

A correspondence of parts.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.