supplementary angles

Two angles are supplementary if their sum is .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.