superset

A set that consists of a collection of smaller subsets.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.