subtraction

The process of finding the difference between two numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.