subset

A set that forms one part of a larger set.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.