stem-and-leaf plot

In statistics, a way of recording, organizing and displaying numerical data so that the original data remains intact.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.