standard notation

Decimal notation.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.