standard deviation

A statistic that measures the dispersion of a sample.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.