spreadsheet

A computer generated arrangement of data in rows and columns.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.