solute

The substance that is dissolved in a solution.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.