skew lines

Lines that are not in the same plane and that do not intersect.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.