sine

In a right triangle, the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the hypotenuse.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.