simplifying

Reducing to lowest terms.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.